مدیر شهرداری منطقه چهار
نام : اسماعیل
نام خانوادگی : عالی پور
 
سوابق
 

از تاریخ 25/10/1378 کارشناس

از تاریخ01/09/1385 معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه4

از تاریخ 01/09/1390 مجری جاده های ساحلی

از تاریخ 16/05/1390 سرپرست معاونت فنی و عمرانی منطقه4

از تاریخ 31/03/1399 سرپرست اداره کل نظارت و کنترل ابنیه و تاسیسات

از تاریخ12/10/1401 سرپرست منطقه 4

از تاریخ 09/03/1402 مدیر شهرداری منطقه4

 
 
 
اسماعیل عالی پور