سرپرست شهرداری منطقه چهار
نام : نادر
نام خانوادگی : بیت سیاح
 
 
 
 
 
 
 
تادر بیت سیاح

https://urbandesign.ahvaz.ir/Portals/31/photo/1398/beytsayah.jpg?ver=ge2XhVo8IJ_bLGJelrCYTg%3d%3d&timestamp=1649956722915