نواحی منطقه
این شهرداری دارای 5 ناحیه ی خدماتی و 4 ناحیه ی فضای سبز میباشد که هرناحیه شامل :
جمعیت ناحیه 1  : (36221 ) نفر می باشد.با وسعتی 12 هکتار
بلوار گلستان جنب بازارچه گلستان ناحیه یک خدمات شهری
*****************************
جمعیت ناحیه 2  : (50382 ) نفر می باشد . با وسعتی 6 هکتار
ورودی شهرک دانشگاه ناحیه دو خدمات شهری
*****************************
جمعیت ناحیه 3  : (22255 ) نفر می باشد . با وسعتی 10 هکتار
ورودی شهرک دانشگاه ناحیه سه خدمات شهری
*****************************
جمعیت ناحیه 4    : (51666 ) نفر می باشد . با وسعتی 15 هکتار
کوی گلستان : خیابان بوستان ناحیه چهار خدمات شهری
*****************************
جمعیت ناحیه 5    : (39476 ) نفر می باشد . با وسعتی 8 هکتار
کوی پردیس : خیابان گلدسته واقع در بوستان پردیس ناحیه پنج خدمات شهری
*******************************
همچنین ساختمان اداری آن واقع در اتوبان گلستان جنب آبشار مصنوعی واقع شده است.