معرفی حدود منطقه

 

موقعیت جغرافیایی منطقه براساس طرح جامع با مشخصات محدود ذیل منتهی می شود:   
شمالی : به ریل راهنمایی و رانندگی (پیچ استادیوم )
شرقی : رود خانه کارون
جنوبی : میدان شهید بقایی
غربی : ریل قطار اهواز – خرمشهر