شهرداری منطقه

 

شهرداری منطقه 4 اهواز
 
با وسعتی معادل 40 کیلومتر مربع و جمعیتیدرحدود بیش از  200.000نفر برخوردار است که در سال  1371 تاسیسگردید .