مدیر منطقه چهار

نام: آرش

نام خانوادگی : دُر

متولد: ۱۳۵۳

سوابق تحصیلی:

  • ليسانس جغرافياي انساني و شهري
  • فوق ليسانس برنامه ريزي شهري

سوابق حرفه اي

رديف

پست

تاريخ

۱

مسئول شهرسازي منطقه دو شهرداري اهواز

۱۸ خرداد ۱۳۸۳

۲

معاونت شهرسازي شهرداري منطقه يك اهواز

۲۸ مهر ۱۳۸۴

۳

معاون شهرسازي و معماري منطقه ۴ شهرداري  اهواز

۱۳۸۷

۴

عضو كميته تخصص شهرسازي و معماري شوراي عالي برنامه ريزي شهرداري اهواز

۱۳ تیر ۱۳۸۷

۵

عضو كميته كارشناسي سيستم ترم افزار شهرسازي و ساختماني شهرداري اهواز

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

۶

عضو كميته درآمدي منطقه چهار شهرداري اهواز

۱ مهر ۱۳۸۸

۷

سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري اهواز

۱۴ شهریور ۱۳۸۹

۸

عضو علي البدال هيئت مديره سازمان زيباسازي شهرداري اهواز

۷ مهر ۱۳۸۹

۹

معاون شهرسازي و معماري منطقه ۲ شهرداري اهواز

۱۳۸۹

۱۰

مدير عامل سازمان زيباسازي شهرداري اهواز

۳ مهر ۱۳۸۹

۱۱

مديريت طرح هاي راهبردي و كالبدي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اهواز

۲۹ فروردین ۱۳۹۰

۱۲

شهردار شوشتر

۱۴مهر۱۳۹۰ لغايت ۲۱ آبان ۱۳۹۲

۱۳

ارتقاء درجه شهرداري شوشتر از ۸ به ۹ با حكم وزير كشور

۱۳۹۳

۱۴

عضو هيئت امناي مجموعه فرهنگي- تاريخ سازه هاي آبي تاريخي شوشتر با ابلاغ معاون محترم رئيس جمهور

۳ آذر ۱۳۹۳

۱۵

شهردار بندر ماهشهر

۷ آبان ۱۳۹۶

۱۶

قائم مقام شهردار منطقه ۸

۱۲ دی ۱۳۹۶

۱۷

معاون اداري مالي شهرداري آبادان

۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱۸

عضو شوراي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري آبادان

۷ اسفند ۱۳۹۶

۱۹

رئيس هيئت مديره سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري آبادان

۷ اسفند ۱۳۹۶

۲۰

عضو شورا و هيئت عالي سرمايه گذاري و كميسيون كارشناسي سرمايه گذاري شهرداري آبادان

۱۴ فروردین ۱۳۹۷

۲۱

عضو كميسيون معاملات عمده شهرداري آبادان

۱۸ فروردین ۱۳۹۷

۲۲

عضو كميسيون معاملات متوسط شهرداري مركز آبادان

۲۰ فروردین ۱۳۹۷

۲۳

عضو كميته بررسي قراردادهاي مشمول ماده ۴۸ و ۴۶ شرايط عمومي پيمان شهرداري آبادان

۲۸ فروردین ۱۳۹۷

۲۴

عضو كميته نقل و انتقالات نيروي انساني شهرداري آبادان

۱ خرداد ۱۳۹۷

۲۵

عضو كار گروه اقتصادي و درآمد شهرداري آبادان

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

۲۶

مسئول كميته پروژه هاي راكد و نيمه تمام شهرداري آبادان

۶ تیر ۱۳۹۷

۲۷

رئيس هيئت مديره سازمان تاكسيراني شهرداري آبادان

۱۵ آبان ۱۳۹۷

۲۸

عضو شوراي سازمان تاكسيراني شهرداري آبادان

۱۵ آبان ۱۳۹۷

۲۹

مدير منطقه ۴ شهرداري اهواز

۲۹ آذر ۱۳۹۷

 
آرش دُر